சமூகம்

பண்படக்கம்: ஒரு சுருக்கமான வரலாறு – சத்ய சாகர்

  “வன்முறை கூடாது என்பதைப் பரிந்துரைக்கும் காந்திய பரிந்துரையைப் பொறுத்தவரையில் இங்கே நாம் மறுபடியும் பூர்வகுடி மக்களிடமிருந்துதான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்”…