ஆற்றல் மறுப்பு என்றால் என்ன? - டான் ஃபிட்ஜ்

சூரிய மற்றும் காற்றாலை ஆற்றலின் பேரளவு உற்பத்தியானது <